Search

Khóa học tiếng Đức A2 chất lượng cao tại tp Hồ Chí Minh

Khóa học tiếng Đức A2 chất lượng cao tại tp Hồ Chí Minh1. Giới thiệu khóa học tiếng Đức A2

Khóa học tiếng Đức A2 là khóa học tiếng Đức sơ cấp 2 trong hệ thống GER. Trong ngôn ngữ nói hàng ngày, trình độ này có thể được mô tả là “cơ bản” như trong câu “tôi nói được tiếng Đức cơ bản”. Mô tả cấp độ chính thức trong GER là “sơ cấp” .Ở trình độ này, các học viên đã nắm vững những kiến thức cơ bản củ